Polityka prywatności

Dane osobowe

1. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

2. Administratorem danych osobowych podawanych drogą elektroniczną poprzez formularze znajdujące się na stronie wsparciedlaszpitala.pl , tj. kontaktowy lub zgłoszeniowy jest FUNDACJA „PRZESTRZEŃ AKTYWNOŚCI ROZWOJU I KREATYWNOŚCI”, nr. NIP: 7831734547, nr KRS: 0000591208
Dane kontaktowe:
– adres: ul. Podleśna 10, 62-040 Puszczykowo
– e-mail: [email protected]
– telefon: 662 140 700

3. Administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe, tj. w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail, telefon lub inne dane kontaktowe przekazane Administratorowi danych w następujących celach:
– udzielenia odpowiedzi na zapytanie wskazane w formularzu kontaktowym lub drogą elektroniczną,
– zarejestrowania szpitala w bazie Wsparcie dla Szpitala,
– zarejestrowania osoby pomagającej (darczyńcy) w systemie Salesforce,
– dokonywania bieżącej koordynacji „oddolnej” pomocy dla szpitali na zasadach wskazywanych na stronie wsparciedlaszpitala.pl ,
– wspomagania szpitali w informowaniu o swoich potrzebach,
– umożliwienie darczyńcy udzielenia szpitalowi pomocy w dostępnej darczyńcy formie.
Dane osobowe są zbierane m.in. z chwilą ich zamieszczenia w formularzach dostępnych na stronie www.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Państwa zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:
– podmiotom, które w imieniu Administratora danych mogą realizować cele określone w pkt 3 powyżej, tj. w szczególności: Szpitalom, darczyńcom,
– podmiotom, które są dostawcami usług IT,
– podmiotom, które będą dokonywać przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO na wyraźne udokumentowane polecenie Administratora danych.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

6. Państwa dane osobowe będą przechowane:
– w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody – do czasu jej cofnięcia lub do czasu zakończenia akcji Wsparcie dla Szpitala,
– w przypadku korespondencji mailowej – do czasu wyjaśnienia i zakończenia wszystkich okoliczności i zapytań w niej wskazanych.

7. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych, po spełnieniu warunków i przesłanek określonych przepisami RODO:
– prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
– prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe,
– prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych, np. w sytuacji, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
– prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, np. gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem,
– prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, które mogą Państwo przesłać innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator danych przesłał te dane do innego administratora pod warunkiem, że będzie to technicznie możliwe.

8. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale ich przetwarzanie przez Administratora danych jest warunkiem koniecznym odpowiedzi na wskazane przez Państwa zapytanie lub realizacji Państwa uczestnictwa w akcji Wsparcie dla Szpitala.

Korzystanie ze strony internetowej

1. Korzystanie ze strony internetowej, tj. przystąpienie do akcji Wsparcie dla Szpitala wymaga rejestracji i/lub logowania.
2. Podczas korzystania ze strony internetowej Administratora danych mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera korzystającego ze strony lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, czas dostępu itp. Dane związane z wejściami na stronę są zapisywane w systemie informatycznym wyłącznie w zakresie koniecznym do korzystania przez Państwa ze strony internetowej.

Polityka Cookies

1. „Cookies” (Ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

2. Cele i rodzaje stosowanych cookies: na potrzeby projektu wsparcie dla szpitala.

3. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów użytkowników strony internetowej Administratora danych. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach użytkownicy mają możliwość zmiany ustawień dotyczących przechowywania plików cookies w swoim urządzeniu końcowym. W przypadku wyłączenia plików cookies korzystanie ze strony internetowej Administratora danych będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.